Pamětní medaile a ražby ze zajímavých lokalit v ČR

Obchodní podmínky soutěže

Obecná ustanovení 1. Účastníkem soutěže se stává každý účastník, který akceptuje pravidla 2. Organizátory soutěže jsou: Pamětní ražba CMQC ing. David Mička, se sídle Petýrkova 1954/1, Praha 11 . IČO: 3. Partnerem soutěže je Hotel U Prince www.hoteluprince.cz 4.

Obecná ustanovení

1.            Účastníkem soutěže se stává každý účastník, který akceptuje pravidla

2.            Organizátory soutěže jsou:
Pamětní ražba CMQC ing. David Mička, se sídle Petýrkova 1954/1, Praha 11 . IČO:

3.            Partnerem soutěže je Hotel U Prince www.hoteluprince.cz

4.             Soutěž je zveřejněna na internetových stránkách www.pametni-mince.cz a na FB

5.            Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky a to pouze jednou Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké. Ze soutěže jsou dále vyloučeni všichni soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům nebo je poruší. Organizátor je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech soutěžících, u nichž je dáno důvodné podezření, že v soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Vyloučením ze soutěže ztrácí soutěžící nárok na předání výhry, a to bez náhrady. Vyloučen ze soutěže je dále každý soutěžící, který při registraci uvede nepravdivé nebo fiktivní údaje nebo který se do soutěže přihlásí více než jedenkrát s pozměněnými údaji o své osobě.

6.            Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly. Tato pravidla, soutěž a právní vztahy mezi organizátorem a soutěžícími se řídí právním řádem České republiky

7.            Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.

8.            Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.

9.            Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.

10.            Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Facebook a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv Facebooku.

II.            Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

1.            Účastník soutěže poskytuje vložením soutěžního příspěvku organizátorovi výslovný souhlas s tím, aby organizátor soutěže zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, o a případně doručovací adresa) ve své marketingové databázi a databázích všech zpracovatelů této databáze za účelem nabízení obchodu a služeb.

2.            Organizátor soutěže tímto informuje každého účastníka soutěže, který poskytl v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování dle předchozího odstavce, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán na adrese sídla organizátora.

3.            Soutěž bude probíhat v období uvedeném v oznámení příslušné soutěže, tedy od 1.8.2020 do 31.8.2020

4.            Soutěžící musí zaslat nejméně jednu, nejvýše však tři fotografie v elektronické podobě na téma „Princezna“ na adresu caslavska@cmqc.eu. Rozhodujícím identifikátorem pro určení případného vícenásobného zaslání odpovědí je jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa. Odesláním fotografií potvrzuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže.

5.            Přijetí fotografie (fotografií) bude potvrzeno zpětnou e-mailovou zprávou, kterou soutěžící obdrží vzápětí po zaslání své odpovědi na soutěžní otázky nebo zobrazením informace po zaslání odpovědí na webových stránkách soutěže. Organizátor nenese odpovědnost v případě, že zpětná e-mailová zpráva nebude z jakéhokoliv důvodu soutěžícímu doručena nebo informace na webových stránkách soutěže nebude zobrazena.

6.            Ze všech soutěžních fotografií, které byly účastníky zaslány vybere organizátor pět nejlepších, o jejichž konečném pořadí rozhodnou návštěvníci těchto sociálních sítí svým hlasováním.

 

Výhry a jejich předání

 

1.        Celkem budou odměněni 4 výherci:

2 noclehy se snídaní plus 3000,-Kč voucher na útratu

1 nocleh se snídaní plus voucher na 2000,-Kč

1 nocleh se snídaní plus voucher na 1000,-Kč

 

Každý výherce bude informován o výhře prostřednictvím mailu

Výhry budou výhercům předány buď v sídle organizátora (v případě hlavní výhry) nebo budou zaslány poštou na výhercem uvedenou poštovní adresu v České republice. Při vrácení zásilky, proběhne jeden další pokus o doručení.

výhry nejsou soudně vymahatelné.

Tato pravidla budou uveřejněna po celou dobu soutěže na webových stránkách www.pametni-mince.cz

 

Výherce se musí prokázat platným dokladem totožnosti, na kterém je uvedeno jméno a příjmení shodné s údaji vyplněnými na webových stránkách soutěže a výhru převzít od poštovního doručovatele nebo na příslušném poštovním úřadě v místě bydliště. V případě, že se výherce nepodaří kontaktovat nebo se odmítne takto prokázat nebo odmítne výhru převzít či bude chtít výhru převzít na odlišném místě, ztrácí právo na výhru a výhercem se stává další v pořadí. U něho bude obdobným způsobem udělena nebo neudělena výhra a tento postup pokračuje, až dokud není cena udělena. Nepodaří-li se výherce určit do 30.10.2020, zůstává cena v držení organizátora soutěže.

Výherci budou zveřejněni nejpozději 15.9.2020 na webových stránkách  a Fb a výherci rovněž budou kontaktováni.

7. Práva a povinnosti

Právo na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení stanovených podmínek soutěže soutěžícím. Výherce se musí prokázat platným dokladem totožnosti.

Organizátor si vyhrazuje právo pravidla soutěže jednostranně měnit, a to i bez předchozího upozornění. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ukončit z technických, obchodních nebo jiných důvodů. Účastí v soutěži nevzniká právní nárok na výhru a výhry není možné právně vymáhat. Výhry v této soutěži nelze směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné ceny, než která je organizátorem stanovena.

Organizátor neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny telefonního čísla/e-mailové adresy nebo jejich nesprávného uvedení při registraci do soutěže nebo z důvodů ležících na straně příslušného poskytovatele služeb či z jiných důvodů, které neleží na jeho straně.

8. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Účastí v soutěži každý soutěžící:

a) dává ke zpracování osobních údajů s použitím své adresy a telefonního čísla, za účelem navázání kontaktu se soutěžícím v průběhu soutěže a rovněž pro účely zasílání obchodních sdělení, informací o průběhu této soutěže a informací o dalších marketingových akcích

b) v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa a telefonní číslo, které organizátorovi v souvislosti se svou účastí v soutěži nebo čerpáním výhry poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely organizátora, a to na dobu 2 let; souhlasí též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení, neúplná adresa (název obce) ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách, pokud bude toto užití v souvislosti s touto soutěží, zejména za účelem vyhlášení výherců. Soutěžící zároveň vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a jenom k výše uvedeným účelům zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených organizátorem. Organizátor je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích z ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že organizátor, Skupina ČEZ nebo třetí osoby pověřené organizátorem nebo Skupinou ČEZ provádějí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požadovat doplnění, opravu, blokování nebo likvidaci svých osobních údajů. Okamžikem doručení písemného požadavku soutěžícího na blokování nebo likvidaci osobních údajů organizátorovi je soutěžící vyloučen z další účasti ve hře včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručen před jejím předáním;

c) stane-li se výhercem, dává organizátorovi, v souladu s ust. § 12 Občanského zákoníku v platném znění, souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených organizátorem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výhry (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje organizátorovi tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým organizátor snímek v souladu s jeho určením poskytne.